Aanvraagprocedure voor een Gerard Sanderink Studiebeurs

Een aanvraag voor een Gerard Sanderink Studiebeurs kan alleen volgens onderstaande procedure worden ingediend. Op de website kun je het aanvraagformulier invullen en de onderstaande vereiste bijlagen uploaden.

  1. Een motivatiebrief met vermelding van buitenschoolse activiteiten en/of hobby’s en aangevuld met een curriculum Vitae.
  2. Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart. Het burgerservicenummer (BSN) dient te worden doorgehaald.
  3. Een eigen geschreven en ondertekende verklaring dat de student per datum verklaring niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf en niet verdacht wordt van een misdrijf.
  4. Een kopie van een actueel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP).
  5. Een bankafschrift, met adresgegevens en bankrekeningnummer (IBAN). Overige informatie kan onleesbaar worden gemaakt.
  6. De cijferlijst tot en met het derde kwartiel, gewaarmerkt door de afdeling decaan of directeur van de afdeling. Vraagt de student na het eerste jaar een Studiebeurs aan, dan dienen van alle voorgaande jaren de cijferlijsten ingediend te worden.
  7. Twee ondersteunende verklaringen van een docent van de afdeling waarbij de student colleges volgt. De ondersteunende verklaringen zijn vormvrij.
  8. Een door de student ondertekende verklaring dat hij na zijn studie bereid is zich drie jaar aan een in Twente gevestigd bedrijf te verbinden. Download hier het model van de verklaring.
  9. Een verklaring van de fiscus waarin het bruto inkomen vermeld staat van de ouder(s). Indien de ouder(s) een zelfstandig beroep uitoefenen, dienen de definitieve aanslagen over de laatste drie jaar voorafgaand aan de beursaanvraag als bijlage toegevoegd te worden. Het bruto gezinsinkomen over de laatste drie jaar wordt dan gemiddeld en meegenomen voor de berekening.

Een niet volledig dossier wordt niet in behandeling genomen.

De aanvraag van de Gerard Sanderink Studiebeurs moet uiterlijk 30 mei van enig jaar worden ingediend. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, worden niet behandeld.

Uiterlijk 1 juli van enig jaar wordt bekend gemaakt wie in aanmerking komt voor een Gerard Sanderink Studiebeurs. De officiële uitreiking hoeft daar niet mee gelijk te lopen.


Let op: wegens een systeemfout zijn aanvragen van vóór zaterdag 24 mei 2018 mogelijkerwijs niet goed binnengekomen. Vul het formulier nogmaals in om een aanvraag in te dienen.

Deel deze informatie op